Privacyverklaring

Uitleg over dit privacybeleid
Dit privacybeleid heeft als doel (potentiële) klanten te informeren over de manier waarop De Duurzame Hovenier Kempers persoonsgegevens verwerkt. Dit privacybeleid is van toepassing op gegevens van (potentiële) klanten.

Welke persoonsgegevens en waarvoor
De Duurzame Hovenier Kempers verwerkt persoonsgegevens doordat klanten gebruik maken van haar diensten en/of omdat (potentiële) klanten deze zelf aan haar verstrekken. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

·       Voor- en achternaam
·       Adresgegevens
·       Telefoonnummer
·       Emailadres
·       IBAN nummer

De Duurzame Hovenier Kempers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·       Het uitbrengen van een offerte of andere aanbieding.
·       Om diensten uit te voeren of goederen af te leveren.
·       Om klanten te kunnen bellen of e-mailen voor werkdoeleinden.
·       Verzenden van een nieuwsbrief en/of informatiebrochure.
·       Het afhandelen van uw eventuele betaling/verzending van een factuur.
·       Het analyseren van uw gedrag (anoniem) op de website om daarmee de website te verbeteren.
·       Het verwerken van persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Beveiliging van uw gegevens
De Duurzame Hovenier Kempers neemt passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten te beschermen. Toegang tot de gegevens is altijd afgeschermd met meerdere wachtwoorden.

Duur gegevensbewaring
De Duurzame Hovenier Kempers bewaart persoonsgegevens ongeveer acht jaar, omdat het wettelijk verplicht is om de boekhouding zeven jaar te bewaren. Een keer per jaar wordt boekhouding ouder dan zeven jaar verwijderd. Gegevens van potentiële klanten die toch geen overeenkomst afsluiten met De Duurzame Hovenier Kempers worden direct verwijderd zodra dit blijkt.

Gegevensverstrekking aan derden
Persoonsgegevens van klanten worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, wijzigen of laten wissen
(Potentiële) klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten wissen, hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door De Duurzame Hovenier Kempers.
 
Wilt u dit?
Neem dan contact met me op via [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. U krijgt zo snel mogelijk reactie op uw verzoek, maar zeker binnen vier weken.

Mogelijkheid tot klacht bij AP
Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie en het indienen van een klacht.


Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.